Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλά είδη μασκών που χαρακτηρίζονται υψηλής ασφάλειας, ενώ δεν πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε τις ακόλουθες οδηγίες.

Πριν την αγορά της μάσκας FFP2 πρέπει να διαπιστώνεται ότι:

Α. Η μάσκα και η συσκευασία της φέρει οπωσδήποτε τη σήμανση «CE».

Β. Η σήμανση CE συνοδεύεται από έναν τετραψήφιο αριθμό, που προσδιορίζει τον οργανισμό πιστοποίησης της μάσκας.

Γ. Επί της μάσκαςπρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω επισημάνσεις:

 • Η ταυτότητα /διακριτικός τίτλος/ εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
 • Το όνομα/ο τύπος του προϊόντος
 • Ο αριθμός και η έκδοση του προτύπου EN 149:2001+A1:2009
 • Η κατηγορία FFP2. Η κατηγορία FFP2 δηλώνει συγκράτηση των μικροσωματιδίων κατά 95%. 
 • Η ένδειξη ΝR (Non Reusable – Μιας χρήσης) ή R (Reusable – Πολλαπλών χρήσεων)

 

Δ. Η συσκευασία πρέπει να φέρει τις ακόλουθες επισημάνσεις:

 • ημερομηνία παραγωγής και διάρκεια ζωής του προϊόντος
 • οδηγίες χρήσης/προφυλάξεις ασφαλείας/προειδοποιήσεις στα ελληνικά, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Εναλλακτικά οι οδηγίες μπορούν να εσωκλείονται στη συσκευασία.
 • στοιχεία κατασκευαστή
 • στοιχεία εισαγωγέα όταν προέρχεται από τρίτη χώρα
 • αριθμό και έκδοση προτύπου (EN 149:2001+A1:2009)
 • κατηγορία FFP2
 • επισήμανση ΝR ή R
 • όνομα/τύπο προϊόντος

Ε. Μάσκες που φέρουν την ένδειξη ΚΝ95 ή Ν95 επιτρέπεται να διατίθενται στην ελληνική αγορά μόνον εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΣΤ. Αποφεύγουμε την προμήθεια μεμονωμένων μασκών, όταν η συσκευασία τους δεν φέρει τις παραπάνω επισημάνσεις και αποτελεί περιεχόμενο μεγαλύτερης συσκευασίας.

Παρεκκλίσεις από τις παραπάνω απαιτήσεις, μπορεί να καταγγελθούν στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, εδώ.