Η Λογοθεραπεία στο Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου

Στόχος της ειδικής αγωγής είναι να εντάξει παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάλογα με τις ικανότητες τους στο εκπαιδευτικό  σύστημα  με  απώτερο  σκοπό  να  γίνουν   ανεξάρτητα και ενεργά μέλη στην κοινωνία. Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στην ειδική αγωγή κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμος. Στο σχολείο μας, ξεκινά με την ατομική αξιολόγηση του μαθητή σε προφορικό και γραπτό λόγο, δεδομένου ότι ο  λογοθεραπευτής είναι ο επιστήμονας που ειδικεύεται στην  πρόληψη, στην  αξιολόγηση, στη  θεραπεία και  στην επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών που συνδέονται  με αυτή.

Συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται εκτός από τον ίδιο και  από το φυσικοθεραπευτή, τον εργοθεραπευτή, τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό και τον εξειδικευμένο φιλόλογο ειδικής αγωγής, προκειμένου να εκπονηθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες του μαθητή με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Στη συνέχεια, ο λογοθεραπευτής φτιάχνει το πρόγραμμά του και παίρνει τους μαθητές ατομικά ή σε μικροομάδες, όπου εκείνος κρίνει χρήσιμο και ωφέλιμο.

Στον  τομέα  της αντιμετώπισης των δυσκολιών, ο λογοθεραπευτής είναι ειδικός στην καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας που είναι σημαντική για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου και του μηχανισμού της ανάγνωσης. Επιπλέον, εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα που αφορούν την αντιμετώπιση των πολλαπλών  ορθογραφικών  λαθών  με  στόχο  τον  περιορισμό  τους  και  ασκήσεις   εξάσκησης του μηχανισμού  ανάγνωσης  για  να  αποκτήσει η   ανάγνωση  κειμένων,  αλλά και μεμονωμένων λέξεων ροή και να περιοριστεί στο ελάχιστο ο συλλαβισμός σε επίπεδο λέξης, πρότασης και κειμένου.

Στο Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου ο Λογοθεραπευτής υποστηρίζει και την εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό του τμήματος ώστε να ενισχύσει με τη δουλειά του την επεξεργασία και την κατανόηση του μαθήματος. Προτείνει τρόπους με τους οποίους ο μαθητής μπορεί να αποδώσει καλύτερα μαθησιακά, όπως χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πινάκων επικοινωνίας. Μαζί με τον εκπαιδευτικό ενημερώνουν τους γονείς για τους τρόπους βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στέλνουν σε ηλεκτρονική μορφή κυρίως υλικό για εξάσκηση στο σπίτι.

Ο λογοθεραπευτής σε συνεργασία με τον εργοθεραπευτή βοηθούν στη σίτιση των μαθητών με δυσφαγίες και δυσακαταποσίες. Ενημερώνουν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για αυτές και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Στο τέλος κάθε χρονιάς ο λογοθεραπευτής συντάσσει μια έκθεση αξιολόγησης που αφορά στην πρόοδο των μαθητών και τίθενται οι στόχοι για τη νέα σχολική χρονιά.

Τσακίρογλου Γεωργία,  ΠΕ21 λογοθεραπεύτρια

Καρυοφύλλη Βασιλική, ΠΕ21 λογοθεραπεύτρια

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.