Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ  

Η Κοινωνική υπηρεσία στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, άρα και στο Ειδικό Λύκειο Ιλίου, στόχο έχει να παρέχει ένα πλαίσιο στήριξης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, για τη διδασκαλία και τη μάθηση και, γενικότερα, προσπαθεί να συμβάλλει και να προωθήσει τους στόχους της εκπαίδευσης. Ο Κοινωνικός Λειτουργός, αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολείου– μαθητή/τριας, οικογένειας και κοινότητας. Οι παρεμβάσεις του έχουν ως στόχο την εκτίμηση, τη βελτίωση και επανάκτηση της κοινωνικής λειτουργικότητας των παραπάνω συστημάτων.

Χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες παρέμβασης και τις υποστηρικτικές τεχνικές, όπως: ενδυνάμωση, ενεργητική ακρόαση, εκτόνωση του συναισθήματος, ενσυναίσθηση, εστίαση του προβλήματος, αποδοχή,  μη κριτική στάση, ενθάρρυνση για ανάπτυξη κριτικής σκέψης, αναπλαισίωση, κ.λπ., προσπαθούμε να συμβάλουμε στην ένταξη των μαθητών μας στη μαθησιακή διαδικασία, στην αντιμετώπιση ή στην άμβλυνση  δυσκολιών, στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, καθώς και στην πρόληψη συμπεριφορών ή συνθηκών που μπορεί να είναι απειλητικές για τους ίδιους τους μαθητές/τριες μας, τη σχολική μας κοινότητα, την οικογένεια. Πολύ σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων διαδραματίζουν οι κατάλληλες παραπομπές σε αρμόδιους φορείς, όταν αυτό απαιτείται, και η συνεργασία με τα άλλα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Πουλογιαννόπουλος Δημήτρης, ΠΕ30 κοινωνικός λειτουργός

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.